Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Náhrada škody

Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců

Ve školním řádu přibyl tento bod:

1.   Žák má právo na náhradu škody, kterou utrpí v přímé souvislosti s vyučováním. (Např. bolestné při školním úrazu nebo náhradu za odcizené učebnice.) Náhrada se vyplatí na základě žádosti zákonného zástupce, pokud bude tato žádost podána do tří měsíců od události (v případě úrazu od doléčení – nejvýše však do tří let od úrazu). Současně musí být prokázána odpovědnost školy za utrpěnou újmu.

Za školní úraz se považuje každý, ke kterému došlo ve škole nebo na akci pořádané školou. Došlo-li k újmě na zdraví či dokonce byly-li způsobeny trvalé následky, má žák (jeho zákonný zástupce) právo na náhradu škody. O náhradu (odškodnění) je třeba požádat ve výše uvedeném termínu a je třeba připojit lékařskou zprávu. Škola poté předá záležitost pojišťovně, která následně (posoudí-li žádost jako oprávněnou) pošle odškodnění přímo poškozenému.

Obdobný je postup i při odcizení či poškození majetku studenta. Jen místo lékařské zprávy se přikládá vyjádření Policie ČR. Je bezpředmětné žádat o náhradu škody při krádeži peněz či předmětů, které nesouvisejí s výukou či běžnými potřebami (běžné oblečení, boty, jízdní kolo). Odškodnění nebude tedy vyplaceno např. za odcizený mobilní telefon, přehrávač, briliantový náhrdelník či perziánový kožich. Podmínkou pro odškodnění je rovněž dodržení školního řádu ze strany poškozeného. Např. odškodnění nebude vyplaceno, pokud je jízdní kolo umístěno jinde než na předepsaném místě (kolárně) apod.