Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Jednací řád

ČLÁNEK I.

Základní ustanovení

 1. Školská rada při Gymnáziu Teplice (dále jen Gymnázium) byla zřízena Ústeckým krajem, zřizovací listinou č.j. ŠR 54/2005.
 1. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 1. Školská rada se ve své činnosti řídí ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).
 1. Školská rada má devět členů.
 1. Jednací řád školské rady a jeho ustanovení jsou závazná pro všechny členy školské rady. Výkon funkce člena školské rady je nezastupitelný.

ČLÁNEK II.

Zasedání školské rady
 1. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, a to v sídle Gymnázia, pokud se školská rada neusnese jinak.
 1. Zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel Gymnázia.
 1. Předseda je povinen svolat zasedání školské rady vždy, požádá-li o to některý z členů školské rady a uvede naléhavý důvod jejího svolání, a to nejpozději do 10 dnů od doručení takové žádosti.
 1. V pozvánce na zasedání školské rady musí být uvedeno místo, datum a hodina zasedání
  a program zasedání. Pozvánka musí být doručena členům školské rady nejméně 5 dnů před zasedáním. Jednání lze svolat též prostřednictvím faxu nebo e-mailu.
 1. Materiály určené k projednání ve školské radě se předkládají předsedovi školské rady tak, aby mohly být doručeny členům školské rady nejpozději 5 dnů před zasedáním školské rady.
 1. Dozorčí rada je schopná usnášení, jestliže všichni členové školské rady byli řádně a včas pozváni a je přítomen nadpoloviční počet členů školské rady. Průběh zasedání se řídí programem uvedeným v pozvánce.
 1. Zasedání školské rady řídí předseda, v jeho nepřítomnosti školskou radou pověřený člen školské rady (dále předsedající).
 1. Školská rada může podle své úvahy přizvat na zasedání hosty.
 1. O průběhu zasedání školské rady a přijatých rozhodnutích se vždy pořizuje zápis, který podepisuje školskou radou určený zapisovatel a předseda školské rady.

ČLÁNEK III.

Zápis ze zasedání

Zápis pořízený zapisovatelem musí obsahovat:

 1. místo, datum a hodinu zasedání,
 2. jmenovitý výčet členů školské rady přítomných na zasedání a výslovné konstatování,
  že školská rada byla schopná se usnášet (tj. byl přítomen nadpoloviční počet členů školské rady),
 3. údaje o dalších přítomných, kteří nejsou členy školské rady (jméno, příjmení, funkce),
 4. jméno a příjmení předsedajícího a zapisovatele,
 5. zápis průběhu zasedání a úplné znění rozhodnutí k jednotlivým projednávaným bodům programu učiněné vždy po skončení jejich projednávání (rozhodnutí je učiněno, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční počet přítomných členů školské rady),
 6. na žádost člena školské rady jeho odchylné mínění od rozhodnutí školské rady, 
 7. podpis určeného zapisovatele a předsedajícího.

Zápis musí být odeslán nejpozději 7 dnů po konání zasedání školské rady všem členům školské rady a řediteli Gymnázia.

Zakládání originálů zápisů zajišťuje předseda školské rady.

ČLÁNEK IV.

Závěrečná ustanovení
 1. Všechny náklady spojené se zasedáními i s další činností školské rady nese Gymnázium.
 1. Tento jednací řád byl schválen na jednání školské rady dne 2. 3. 2006

 Ing. Michal Libánský

předseda školské rady

Gymnázium Teplice