Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Vyhlášení voleb

Vyhlášení voleb do školské rady Gymnázia Teplice

1. Postup při volbě školské rady se řídí Zřizovací listinou školské rady Gymnázia Teplice a Volebním řádem školské rady. Oba tyto dokumenty vydal Ústecký kraj.

2. Školská rada bude mít 9 členů. Tři volí zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků, tři volí pedagogičtí zaměstnanci školy a tři jmenuje zřizovatel.

3. Ředitel školy jmenuje členy volební komise: Jitka Lebrová, Jan Růžička, Petra Kučerová. Úkolem komise je zajištění organizačně technické stránky voleb.

4. 1. kolo voleb spočívá v navržení kandidátů. 

a) Návrhy kandidátů se přijímají do pátku 14. listopadu 2014 14.00 hod. Místem pro doručení je kancelář knihovny Gymnázia Teplice, Čs. dobrovolců 11, 415 01 Teplice.

b) Kandidátem může být jakákoliv dospělá osoba způsobilá k právním úkonům, která je zákonným zástupcem nezletilého žáka nebo je zletilým žákem školy s těmito výjimkami: Kandidátem nesmí být ředitel školy. Kandidátem voleným zletilými žáky a zástupci nezletilých žáků nesmí být pedagogický pracovník školy.

c) Návrhy jsou oprávněni činit všichni zákonní zástupci nezletilých žáků školy a zletilí žáci (ti, kterým bylo 18 let nejpozději v den ukončení 1. kola voleb).

d) Návrh se musí učinit písemnou formou a musí obsahovat:

i.    informaci, že jde o návrh kandidáta do školské rady Gymnázia Teplice,

ii.   celé jméno kandidáta a adresu jeho bydliště,

iii.  celé jméno a adresu bydliště navrhovatele,

iv.  datum sepsání návrhu,

v.   vlastnoruční podpis navrhovatele.

5. Volební komise sestaví přehled všech kandidátů a vyžádá si jejich písemný souhlas s kandidaturou. Dne 20. listopadu 2014 ve 14.00 kandidátku definitivně uzavře. Pokud do tohoto termínu nedostane písemný souhlas kandidáta, tak ho ze seznamu kandidátů vyškrtne. Seznam kandidátů bude zveřejněn prostřednictvím školního informačního systému.

6. 2. kolo vybere z navržených kandidátů nového člena školské rady.

a) Volba probíhá tajně, a to v termínu od 21. do 24. listopadu 2014 formou elektronického hlasování v komunikačním systému školy.

b) Volí zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků.

c) Právo voliče volit je dáno právem přístupu do komunikačního systému prostřednictvím školního webu.

d) Pokud zákonný zástupce žáka nemá přístup k internetu, může přijít volit do školy kdykoli v uvedeném termínu.

e) Volba spočívá v zatržení u jména kandidáta. Označit je třeba právě jednoho kandidáta. Na pořadí kandidátů na volebním lístku nezáleží.

f) Volební komise zjistí počet hlasů a určí pořadí kandidátů. Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.

g) K platnému zvolení je třeba, aby kandidát dosáhl aspoň 10 % hlasů oprávněných voličů.

7. Výsledky voleb budou bezprostředně po ukončení práce komise zveřejněny na webu školy a vyvěšením na chodbě školy.

 

Zdeněk Bergman

V Teplicích 30. října 2014

Volby do školské rady - opakovaná výzva
RNDr. Zdeněk BERGMAN
26.11.2014 18:58:41
Volby do školské rady - opakovaná výzva

V souladu s bodem 14. článku III. volebního řádu školské rady Gymnázia Teplice vyhlašují opakované volby zástupců rodičů a zletilých žáků do školské rady, a to v termínu od 26. listopadu 19:00 do 29. listopadu 2014 24:00. Volba se opět provádí prostřednictvím ankety v informačním systému Bakaláři z rodičovského účtu. Připomínám, že ke zvolení je třeba, aby kandidát dostal nejméně 10 % hlasů oprávněných voličů, což je 78 hlasů.

Volby do školské rady - opakovaná výzva
RNDr. Zdeněk BERGMAN
24.11.2014 08:44:29
Volby do školské rady - opakovaná výzva

Vážení rodiče neplnoletých žáků, plnoletí žáci a kolegové, od pátku 21. až do pondělí 24. listopadu 2014 (do půlnoci) můžete volit své zástupce do školské rady Gymnázia Teplice. Do nědělní půlnoci volilo jen 12 % voličů. Volí se elektronicky prostřednictvím systému Bakaláři. Plnoletí žáci volí prostřednictvím rodičovských účtů. Po přihlášení zvolte v menu na horní liště Ankety. Prosím, projevte svou vůli. Děkuji, Zdeněk Bergman.

Volby do školské rady
RNDr. Zdeněk BERGMAN
21.11.2014 21:18:27
Volby do školské rady

Vážení rodiče neplnoletých žáků, plnoletí žáci a kolegové, od pátku 21. až do pondělí 24. listopadu 2014 (do půlnoci) můžete volit své zástupce do školské rady Gymnázia Teplice. Volí se elektronicky prostřednictvím systému Bakaláři. Po přihlášení zvolte v menu na horní liště Ankety. Prosím, projevte svou vůli. Děkuji, Zdeněk Bergman.

Vyhlášení voleb do školské rady Gymnázia Teplice
RNDr. Zdeněk BERGMAN
30.10.2014 11:46:24
Vyhlášení voleb do školské rady Gymnázia Teplice

Protože stávající školské radě vyprší mandát 30. listopadu 2014 vyhlašují v termínu, který o 30 dní předchází tomuto datu volby do školské rady Gymnázia Teplice. Všechny oprávněné voliče vyzývám k předkládání návrhů kandidátů dle bodu 4. níže uvedeného postupu.

Volby do školské rady
RNDr. Zdeněk BERGMAN
19.11.2013 09:03:39
Volby do školské rady

Připomínáme, že 18.-19. listopadu 2013 mohou zákonní zástupci a plnoletí žáci hlasovat ve volbách svého zástupce ve školské radě GT. Využijte svého práva. Otevřte si Bakaweb a vyplňte hlasovací anketu.

Kandidáti do školské rady
RNDr. Zdeněk BERGMAN
04.11.2013 14:25:32
Kandidáti do školské rady

Dnes 4. listopadu 2013 uzavřela volební komise 1. kolo doplňovacích voleb do školské rady GT a předložila řediteli školy všechny potřebné doklady pro zahájení 2. kola. Nyní je do 17. listopadu čas na představení kandidátů. Ve dnech 18. a 19. listopadu pak proběhne samotná volba. Do školské rady kandidují na jedno uvolněné místo zástupců rodičů a zletilých žáků dva kandidáti:

Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady
RNDr. Zdeněk BERGMAN
11.10.2013 21:21:46
Vyhlášení doplňovacích voleb do školské rady

Protože jeden člen Školské rady Gymnázia Teplice ztratil mandát, vyhlašuji dnešním dnem 11. října 2013 doplňovací volby do školské rady. Podrobný text vyhlášení se všemi podmínkami pro navrhování kandidátů a účast ve volbách včetně termínů najdete zde. A také v systému Bakaweb.

Volby do školské rady
RNDr. Zdeněk BERGMAN
14.12.2011 09:31:15
Volby do školské rady

Vážení voliči,

ve webovém rozhraní Bakalářů (Bakaweb) se vám objevila nová anketa, která slouží k volbě vašich zástupců do školské rady Gymnázia Teplice. Oprávněnými voliči jsou ti, kteří mají přístup do uvedeného rozhraní. Jsou to zákonní zástupci žáků a plnoletí žáci. Využijte svého práva. Další informace o školské radě najdete v menu v položce Základní info.

Vyhlášení voleb do školské rady Gymnázia Teplice
RNDr. Zdeněk BERGMAN
07.11.2011 21:03:18
Vyhlášení voleb do školské rady Gymnázia Teplice

Dnem 7. listopadu 2011 vyhlašuji volby do školské rady Gymnázia Teplice. Celý tex vyhlášení voleb následuje:

Volby do školské rady
RNDr. Zdeněk BERGMAN
07.11.2011 17:50:57
Volby do školské rady

V prosinci vyprší tříleté funkční období školské rady GT. To je důvod k vyhlášení nových voleb. Listopad je obdobím, kdy lze navrhovat kandidáty z řad zákonných zástupců našich žáků, zletilých žáků a zaměstnanců školy. Více zde.