Gymnázium Teplice
Hlavní menu
Úvod
Přihlášky k maturitě 2018
RNDr. Zdeněk BERGMAN
13.11.2017 17:03:51
Přihlášky k maturitě 2018

Dnes 13. listopadu 2017 všichni maturanti obdrželi prostřednictvím školních mailů tiskopis přihlášky k maturitní zkoušce. Je třeba jej vytisknout, vyplnit, podepsat a předat třídnímu učiteli. Podrobný popis, jak přihlášku vyplnit je zde:

Žáci se k maturitní zkoušce hlásí prostřednictvím oficiálního formuláře přihlášky, který odevzdají třídním učitelům nejpozději 30. listopadu 2017. Jestliže žák žádá o přiznané uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky, musí spolu s přihláškou odevzdat také platné doporučení školského poradenského zařízení. V souladu se školským zákonem jsou všichni žáci současných závěrečných ročníků na středních školách v oborech vzdělání zakončených maturitní zkouškou povinni podat přihlášku k řádnému termínu maturitní zkoušky v jarním zkušebním období.

Je důležité, aby žáci řádně zkontrolovali předvyplněné údaje na přihlášce a případně je doplnili. Důležitou součástí vyplňování přihlášky je uvedení skladby maturitních předmětů:

  • povinné a povinně volitelné předměty společné části: český jazyk a literatura a matematika nebo cizí jazyk
  • nepovinné volitelné předměty: žáci si mohou zvolit až 2 nepovinně volitelné předměty, přičemž nelze zvolit stejný předmět jako v povinně volitelné části
  • druhou stranu přihlášky je třeba vyplnit v souladu s rozhodnutím ředitele školy (žáci si volí 2 předměty). Zde se nachází volba profilových zkoušek (školní část maturity) s uvedením jedné či více jejich forem (ústní zkouška, písemná zkouška nebo jejich kombinace). Při výběru nepovinných profilových zkoušek postupuje žák stejným způsobem jako u zápisu zkoušek povinných (až 2 nepovinně volitelné předměty).
  • pokud žák požaduje v souladu s maturitní vyhláškou uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky společné části kvůli zdravotnímu handicapu, vyplní část věnovanou uzpůsobení podmínek na druhé straně.

Skladbu maturitních předmětů nelze po odevzdání přihlášky měnit! Při vyplňováním přihlášek se řiďte dokumentem Podoba a organizace maturit 2018, který naleznete zde.

Vyplněnou přihlášku žáci opatří aktuálním datem a potvrdí svým podpisem. Poté přihlášku předají třídnímu učiteli nejpozději do 30. listopadu 2017. Pokud žádají o uzpůsobení podmínek, je nezbytné s přihláškou odevzdat i platné doporučení vystavené školským poradenským zařízením. Vedení školy zajistí zápis údajů z žákovských přihlášek do centrálního registru. Nejpozději 20. prosince 2017 obdrží žáci od třídního učitele či od ředitele školy výpis z přihlášky. Každý žák má povinnost podpisem stvrdit správnost údajů obsažených ve výpisu. Ve výpisu z přihlášky musí žák pečlivě zkontrolovat, zda jsou údaje z přihlášky uložené v centrálním systému a uvedené ve výpisu v souladu s přihláškou. Další podrobnosti naleznete zde.

M. Řeháková